Obchodní podmínky

Co vše by měl splňovat prodejce prodávající zboží pomocí internetu

Po neustále opakujících se dotazech, co vše by měl splňovat prodejce prodávající na internetu Vám přínášíme důležité základní informace. Prosíme, abyste se těmito informacemi řídili a případně upravili svoje obchodní a reklamační podmínky na stránkách.
Spotřebitelem (zákazníkem) se myslí v tomto textu fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem, než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami, nebo taková osoba, která se k nákupu chystá.

Dodavatelem se myslí fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba, se kterou bude v případě nákupu (objednávky) uzavírat spotřebitel smlouvu - tzv. “smlouvu na dálku”.

Obchodem se pak myslí elektronický obchod, provozovaný dodavatelem a reprezentovaný souborem internetových stránek a aplikací elektronického obchodu na určité internetové doméně.


1. Informace o dodavateli

Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv (než začne provádět nákup, v průběhu nákupu i po uzavření smlouvy) seznámit s informacemi o dodavateli, prostřednictvím srozumitelného odkazu, viditelně umístěného na titulní stránce obchodu:

1.1. úplné obchodní jméno dodavatele,
1.2. identifikační číslo (IČ) dodavatele a v případě, že je plátce daně z přidané hodnoty (DPH), také daňové identifikační číslo (DIČ). Pokud dodavatel není registrován k DPH, je povinen tuto skutečnost uvést,
1.3. zápis dodavatele v obchodním rejstříku - oddíl, číslo vložky a příslušný rejstříkový soud - nebo zápis v obdobné veřejné listině,
1.4. sídlo u právnické osoby či adresa místa podnikání v případě podnikatele - fyzické osoby,
1.5. kontaktní adresa nebo adresa provozovny v případě, že místo podnikání se neshoduje se sídlem či místem podnikání,
1.6. jméno a příjmení osoby zodpovědné za provoz obchodu (odpovědný vedoucí) a adresa elektronické pošty nebo obdobný kontakt ,
1.7. kontaktní údaje určené pro komunikaci se spotřebiteli, zejména telefonní číslo včetně uvedení provozních hodin, ve kterých je možné linku využít, a adresa/adresy elektronické pošty včetně lhůty, kterou si dodavatel vyhrazuje na zodpovězení elektronické pošty od jejího obdržení. Pokud dodavatel komunikaci telefonem nebo elektronickou poštou spotřebitelům nenabízí, musí o tom informovat na stránkách obchodu,
1.8. číslo bankovního účtu, pokud se umožňuje jako platební možnost převod peněz na účet.


2. Informace o zboží

Spotřebitel musí mít možnost se před nákupem i v jeho průběhu seznámit v obchodě s těmito informacemi o zboží nabízeném dodavatelem:

2.1. název, hlavní charakteristiky zboží a služeb, příp. další údaje dle povahy výrobku potřebné k jeho jednoznačné identifikaci, označení „značky“ (většinou výrobce nebo dovozce),
2.2. u textilních výrobků, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají, též údaji o složení materiálu,
2.3. u obuvi, s výjimkou těch výrobků, které podle prováděcího právního předpisu označování nepodléhají, též údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech,
2.4. cenu za zboží v Kč včetně DPH,
2.5. záruční dobu, která je na zboží poskytována nebo údaj o datu minimální trvanlivosti, jde-li o potravinářské výrobky, popřípadě údaj o datu použitelnosti, jde-li o potravinářské výrobky podléhající rychlé zkáze, ve smyslu zvláštního zákona. Pokud se výše uvedené údaje (např. záruční doba) pro veškeré zboží či jednotlivé skupiny zboží shodují, smějí být tyto lhůty souhrnně uvedeny v nákupním řádu/obchodních podmínkách. Spotřebitel však musí mít možnost seznámit se před objednáním zboží s délkou poskytované záruční lhůty ,
2.6. dobu, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti,
2.7. informaci o lhůtě dodání.


3. Informace o procesu objednání, dodací podmínky

Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv (než začne provádět nákup, v průběhu nákupu i po uzavření smlouvy) seznámit s informacemi o způsobu provedení objednávky, zejména s nákupním řádem/obchodními podmínkami, které musí spotřebiteli objasnit:

3.1. možné způsoby dopravy zboží a ceny za takovou dopravu v Kč včetně DPH,
3.2. možné způsoby úhrady zboží a cenu v Kč účtovanou dodavatelem ke zboží v případě, že není součástí ceny uváděné u dopravy (např. dobírkovné), včetně DPH,
3.3. další poplatky jako je např. balné,
3.4. v případě, že je účtováno rozdílné dopravné/poštovné, např. podle výše celkové útraty nebo počtu kupovaných kusů zboží, jasný a srozumitelný přehled těchto poplatků,
3.5. lhůty pro doručení, které deklarují pro jednotlivé druhy doručení přepravní firmy/pošta,
3.6. náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
3.7. pravidla pro poskytování slev či bonusů, pokud je dodavatel nabízí,
3.8. lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu, záručního listu apod. spotřebitelem,
3.9. způsob další komunikace se spotřebitelem po odeslání objednávky,
3.10. informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění u takového zboží, kde to umožňuje zákon,
3.11. způsob stornování objednávky spotřebitelem,
3.12. postup dodavatele v případě, kdy zjistí, že není schopen dodat zboží nebo že je schopen dodat objednávku jen částečně,
3.13. způsob a lhůtu vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem nebo odstoupení od smlouvy po domluvě s dodavatelem v případě uvedeném výše za okolností, kdy spotřebitel již úhradu provedl předem.


4. Proces objednávky

Spotřebitel musí mít možnost si prohlédnout před odesláním objednávky seznam zboží (s uvedením jeho ceny), které má vybráno v „nákupním košíku“. Na tomto místě či v dalším kroku procesu sestavování objednávky musí být také seznámen se způsobem dodání a platby (případně s možností tyto ještě vybrat a měnit). Dále musí být seznámen s poplatky za dodání, případně dalšími účtovanými poplatky (např. balné) pro takový konkrétní nákup.

Celý proces nákupu musí být koncipován tak, aby spotřebitel před okamžikem, kdy je vyzván ke schválení/odeslání/potvrzení objednávky věděl, kolik bude činit celková cena objednávky, tedy zboží včetně všech dalších poplatků a DPH.

Prosté kliknutí na produkt nesmí znamenat objednávku. Validace objednávky se musí provést minimálně dvěma po sobě následujícími operacemi, první pro výběr zboží, druhou pro konečné potvrzení objednávky.


5. Potvrzení objednávky dodavatelem

Dodavatel musí spotřebiteli potvrdit uskutečněnou objednávku.Potvrzení objednávky, kterou dodavatel sdělí spotřebiteli (například elektronickou poštou), musí obsahovat:

5.1. identifikaci dodavatele,
5.2. identifikaci spotřebitele,
5.3. unikátní identifikační číslo objednávky,
5.4. datum a čas uskutečnění objednávky,
5.5. název zboží, jeho objednané množství, jednotkovou cenu zboží, celkovou cenu zboží,
5.6. způsoby dopravy a platby, které si spotřebitel vybral,
5.7. cenu balného, dopravy/doručení (vč. uvedení typu) či dalších účtovaných poplatků,
5.8. celkovou cenu objednávky, kterou spotřebitel zaplatí,
5.9 informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě/odeslání.

Při změně nákupního řádu/obchodních podmínek musí mít spotřebitelé možnost přístupu k obchodním podmínkám, které platily v okamžiku jejich objednávky.


6. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv (než začne provádět nákup, v průběhu nákupu i po uzavření smlouvy) seznámit na stránkách obchodu s těmito informacemi o poskytovaných záručních dobách a řešení reklamací, zejména s:

6.1. skutečností, že záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím,
6.2. informací, na kterém místě v obchodě se dozví záruční dobu – zda u jednotlivých položek nebo souhrnně (např. v nákupním řádu),
6.3. informací, kde se nacházejí servisní místa a kdo zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží.

Součástí dostupných informací na stránkách obchodu musí být reklamační řád, informující zejména o:
6.4. kontaktních údajích pro vyřizování reklamací, pokud jsou tyto údaje odlišné od kontaktních informací o dodavateli, uváděných podle čl. 1 těchto pravidel,
6.5. způsobu, jakým má spotřebitel reklamaci (uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nekompletnost dodávky aj.) uplatňovat,
6.6. místě, kam se reklamované zboží dopravuje a kdo dopravu hradí,
6.7. způsobu a lhůtě, ve které bude spotřebiteli, který uplatnil reklamaci, dodán reklamační protokol,
6.8. jakým způsobem dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace.


7. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost SEHA, se sídlem Nádražní 1210, 691 41 Břeclav, IČ: 63406501, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností SEHA.

SEHA zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

7.1 Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

SEHA zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje SEHA shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu 24 měsíců od data udělení souhlasu pro obchodní sdělení a marketing, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

7.2 Základní účely zpracování osobních údajů společností SEHA:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) SEHA;
 • vedení zákaznické evidence.

7.3 Rozsah zpracování osobních údajů společností SEHA:

SEHA zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • vaše jméno a příjmení;
 • název společnosti;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • doručovací adresy;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;

7.4 Zdroje osobních údajů:

SEHA získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a SEHA a také významně zefektivní poskytování služeb.

SEHA automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek, a to v průběhu standardních operací serveru SEHA (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně (více viz níže v sekci “Cookies”).

7.5 Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle SEHA a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro SEHA, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

SEHA zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností SEHA technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje SEHA i od zpracovatelů osobních údajů.

SEHA informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům SEHA osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, DHL, PPL apod.

7.6 Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

SEHA poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že SEHA nebo smluvní zpracovatel společnosti SEHA provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat SEHA nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby SEHA nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

SEHA vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů kontaktuje SEHA vždy písemně na email –

7.7 Cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji – na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem

7.8 Bezpečnost přenosů dat

Pro Vaši bezpečnost je použit Secure Socket Layer (SSL) v celém rozsahu supermarketu.

7.9 Nařízení GDPR

SEHA si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost ode dne 25. května 2018 zcela reflektuje novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

7.10 Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má SEHA uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace


8. Všeobecné ustanovení

Žádné z ustanovení nákupního řádu/obchodních podmínek či reklamačního řádu nesmí být v rozporu se zákony platnými v České republice.

9. Doprava

Doručení přepravní službou Česká pošta po České republice
 Účtujeme 200,- Kč včetně DPH za každých načatých přepravených 25kg zboží.

Doručení přepravní službou Slovenská pošta na Slovensko
Účtujeme 200,- Kč včetně DPH za každých načatých přepravených 25kg zboží.

10. Možnosti platby:

 • Dobírka
 • V hotovosti při převzetí zboží v našem velkoobchodu

Neúčtujeme žádné balné.


Informace převzaty z  : http://www.apek.cz
Back to top